HISTORY

February 27, 2018
ກ່ອນຈະກາຍມາເປັນສວນນ້ຳພຸຊຽງຍືນເເຫ່ງນີ້ໃນປີ 1912-1914 ສະຖານທີ່ເເຫ່ງນີ້ເເມ່ນເປັນຕະຫຼາດເຊົ້າວຽງຈັນເຊິ່ງເປັນຈຸດໃຈກາງເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງ ນອກນ...
Powered by Blogger.